دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، زمستان 1395 
2. بررسی چرائی مرجعیت خداوند در ضمایر «متکلم مع الغیر» قرآن

صفحه 33-46

سید ابراهیم مرتضوی؛ اصغر طهماسبی بلداجی؛ لیلا قنبری


4. نقش معرفتی درد و رنج از دیدگاه قرآن کریم و روایات

صفحه 71-91

رمضان مهدوی آزادبنی؛ سیده مریم علیزاده


7. اشارات قرآنی(تضمین و تلمیح) در صحیفه سجادیه

صفحه 133-145

فاطمه شریف زاده یزدی؛ محمد جنتی فر