دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، زمستان 1396 
5. برکت و اسباب آن در قرآن و حدیث

صفحه 115-140

جمال فرزندوحی؛ زهرا زاهری؛ روح الله زاهری


9. بررسی معنای طعام در آیه 5 سوره مائده

صفحه 191-205

ناهید دهقان عفیفی؛ امیر عمرانی ساردو