اهداف و چشم انداز

با عرض سلام خدمت همه اهالی علم و پژوهش

نشریه پیش رو با نام مطالعات قرآنی با هدف انتشار جدیدترین تحقیقات در باب کتاب آسمانی ما مسلمانان کار خود را آغاز کرده است. کتابی که خداوند از آن با نام ذکر یاد کرده و فرموده ما خود ذکر را فرو فرستادیم و خود حافظ آن هستیم. پر واضح است که تحقیق در باب قرآن کریم هم به فهم بیشتر و هم به فهماندن بیشتر آیات شریفه آن کمک میکند به خصوص در دوره معاصر که شبهات بسیاری پیرامون وحی مطرح میشود. یکی از مسائلی که در این باب اهمیت دارد مباحثی است که به شکل تطبیقی بین قرآن و کتابهای مقدس دیگر ادیان صورت میگیرد. مطرح کردن این مباحث به شکل آکادمیک تاثیر بسزایی در دسته بندی و هدفمند کردن پژوهشهای قرآنی دارد و ما امید داریم که با چاپ مقالات پربار این هدف را محقق کنیم.