داوران

دکتر مهدى ممتحن: استاد، زبان و ادبیات عربى، دانشگاه آزاد اسلامى واحد جیرفت

دکتر منصور پهلوان: استاد، رشته علوم قرآنی و حدیث، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتر ابوالقاسم رادفر :استاد، زبان و ادبیات فارسى، دانشگاه آزاد اسلامى واحد جیرفت

دکتر محمدرسول آهنگران: استاد، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران

دکتر اسماعیل آذر: دانشیار، زبان و ادبیات فارسى، دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقیقات

دکتر محمدرضا حاج اسماعیلی :دانشیار، رشته علوم قرآنی و حدیث، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

دکتر محمدرضا ستوده نیا :دانشیار، رشته علوم قرآنی و حدیث، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

دکتر علی صابری: دانشیار، زبان و ادبیات عربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دکتر امید مجد: دانشیار، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران